Botulisme

Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, bijvoorbeeld aanwezig in kadaverresten van vogels, die in het ruwvoer terecht komen. Elk bedrijf loopt een risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact. Bij een botulismebesmetting dient de melk vernietigd te worden en kunnen dieren overlijden.

kalf in box

Preventie op het melkveebedrijf

Botulisme bij runderen is niet te behandelen. Preventie is dus essentieel. Melkveehouders moeten verhinderen dat kadavers in drinkwater, veevoeder, strooisel enz. terecht komen. Zo moeten drinkbakken schoon gehouden worden, kunnen jagers het maaiveld best vrijmaken, wordt er liefst faunavriendelijk gemaaid en moet ieder contact tussen runderen en pluimvee (-mest/-strooisel) vermeden worden.

Solidarisering van de schade

De Belgische zuivelsector besluit solidair op te treden in het geval van een botulismebesmetting bij melkkoeien, gezien er geen tussenkomst meer voorzien is vanuit het Sanitair Fonds. Sinds 2019 beheert MilkBE hiervoor een specifieke steunregeling. Producenten met zetel in België en leveraar bij een bij MilkBE aangesloten koper kunnen voor, en in verhouding tot, de aan deze koper geleverde melk aanspraak maken op de steunregeling. Hiermee neemt de ganse zuivelketen haar verantwoordelijkheid en toont de sector zich solidair met bedrijven die (zwaar) getroffen worden door een uitbraak van botulisme.

Onder deze steunregeling is er een vergoeding voorzien die de waarde van de vernietigde rauwe koemelk dekt. Daarnaast is er een tussenkomst voorzien voor verloren melkvee in het geval van zware sterfte.

voederhek

Aanvraag voor tussenkomst indienen

Melkveehouders die getroffen werden door een niet te vermijden uitbraak van botulisme op hun bedrijf kunnen bij MilkBE een aanvraag indienen voor een tussenkomst. De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst en de berekeningswijze van de tussenkomst worden toegelicht in het botulismeprotocol.

                                                   protocol

Wat u juist nodig heeft om uw aanvraagdossier te vervolledigen en hoe u dit indient, vindt u in de bijlagen per type tussenkomst, nl. voor vernietigde melk en voor zware sterfte van melkvee.

Vernietigde melk                              Zware sterfte

Gerelateerde artikels

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Vangerven Astrid

secretaris MilkBE
+32 16 30 07 73

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons