Antibioticaregistratie

Antibioticaregistratie

Ondanks dat de melkveehouderij geen grootgebruiker is van antibiotica, worden ze wel toegediend wanneer het nodig is. Antibiotica kunnen bij melkkoeien worden ingezet door dierenartsen om de groei van bacteriën te remmen en zo dierenziekten in te dammen. Het registreren van het antibioticagebruik bij melkvee is verplicht in het IKM-lastenboek. Zo wil MilkBE aansporen tot een nog meer beredeneerd antibioticagebruik. 

kalf bruin

Convenant Antibioticagebruik

De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticaresistentie is het laatste decennium sterk toegenomen. In 2016 werd een convenant ondertekend tussen de Belgische overheid en de verschillende belanghebbende partijen, waaronder de dierenartsenverenigingen, de landbouworganisaties en MilkBE.

Bij de vernieuwing van het convenant in 2021 werden de oorspronkelijke doelstellingen verscherpt, zo moet het totale gebruik van antimicrobiële stoffen tegen 2024 bijvoorbeeld verminderd zijn met 65% t.o.v. 2011. De volledige landbouwsector is ervan overtuigd dat dit een haalbaar streefdoel is mits alle betrokkenen zich hiervoor inzetten.

Engagementen van MilkBE

De maatschappij stelt strenge eisen en ook klanten en afnemers van de zuivelindustrie vragen naar de ondernomen acties om het antibioticagebruik bij melkvee te beperken. Ook MilkBE wil dus haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en onderschrijft het convenant. Om de praktische invulling hiervan vorm te geven, gaat MilkBE enkele engagementen aan. Deze engagementen passen perfect in het streven naar een verdere verduurzaming van de zuivelsector.

  1. De melkveehouderij ertoe bewegen een optimaal gebruik van antibiotica toe te passen;
  2. De systematische registratie van het antibioticagebruik in de melkveehouderij via AB-Register (Vlaanderen) of BIGAME (Wallonië) verderzetten, via de bedrijfsdierenarts als partner;
  3. De jaarlijks door AMCRA opgestelde benchmarkrapporten voor de melkveehouderij als leidraad gebruiken in haar beleid rond antibioticagebruik;
  4. Melkveehouders aansporen lessen te trekken uit de AMCRA benchmarkrapporten op bedrijfsniveau;
  5. Aanbevelingen en adviezen omtrent een optimaal gebruik van antibiotica opnemen in het IKM/QFL/QMK lastenboek;
  6. Mechanismen ontwikkelen die de melkveehouders zullen aanmoedigen om een optimaal gebruik van antibiotica op hun bedrijf te realiseren.

Sectoraal benchmark rapport

Door de gegevens over het gebruik van antibiotica op elk melkveebedrijf te bundelen kan het antibioticumgebruik op sectorniveau in kaart worden gebracht.

AMCRA zal daarom jaarlijks een sectorrapport voor melkvee opmaken. Dit zal een uniek zicht geven op algemene trends in het antibioticumgebruik bij melkvee en dus een basis creëren voor adviesverlening en gericht sectoraal beleid.

Het eerste rapport voor de melkveehouderij werd voorgesteld in 2020, met betrekking tot het jaar 2019. In de jaren die hierop volgen, zal de kwaliteit van het rapport steeds beter worden en zullen de lessen die we eruit kunnen halen dus des te relevanter worden.

koeienkop
vaarzen

Individueel benchmark rapport

Elke IKM-gecertificeerde producent zal jaarlijks een individueel benchmark rapport ontvangen. Hiermee krijgt hij een beter zicht op (de evolutie van) het antibioticumgebruik op zijn bedrijf en kan hij zijn bedrijf situeren ten opzichte van collega’s. Het persoonlijke benchmark rapport maakt de vergelijking voor de verschillende leeftijdsgroepen van het aanwezige melkvee. Ook geeft het aan hoe vaak er kritische antibiotica, zijnde antibiotica van de laatste toevlucht (wanneer de geïsoleerde bacterie resistent is tegen de eerste en tweedelijnsantibiotica), worden ingezet.

Het rapport biedt de mogelijkheid aan de melkveehouder om samen met zijn bedrijfsdierenarts na te denken over de beste gezondheidsaanpak en een weldoordachte antibiotica-inzet voor zijn dieren.

Gerelateerde artikels

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Vangerven Astrid

secretaris MilkBE
+32 16 30 07 73

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons