20 jaar IKM

20 jaar gegarandeerd kwaliteitsvolle melk en verantwoorde productiemethoden

De consument stelt zich meer en meer vragen over hoe melk en zuivelproducten juist tot stand komen: Worden de koeien goed behandeld? Gaat er genoeg aandacht naar duurzaamheid? En is er een correcte controle hierop? “Voor IKM-gecertificeerde melk kunnen we al 20 jaar garanderen dat er voldaan is aan alle wettelijke eisen én een brede waaier aan extra zelfopgelegde criteria.”, aldus Alain Masure, voorzitter van de MilkBE Werkgroep IKM.
 

De zuivelsector heeft er 20 jaar geleden voor gekozen om vragen van afnemers, gebaseerd op de wensen van de consument, te bundelen in het privaat lastenboek IKM, oftewel Integrale Kwaliteitszorg Melk. De zuivelsector was dan ook de eerste sector die goede landbouwpraktijken liet certificeren en verder gaat dan de wet voorziet. Op vandaag telt het IKM-lastenboek acht modules: dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, hygiëne, milieu, meldingsplicht en de duurzaamheidsmonitor. De IKM-gecertificeerde melkproducent volgt dit kwaliteitshandboek en audits uitgevoerd door onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instellingen zorgen ervoor dat men kan vertrouwen op de correcte toepassing ervan.
 

IKM gaat verder dan de wet

De producenten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de traceerbaarheid van de melk die ze op de markt brengen. Naast de officiële controle op de kwaliteit van de melk, is er ook de systematische controle op kritische punten binnen het productiesysteem. De overheid staat hierbij in voor normering en voldoende inspecties. Daarbovenop kiest de sector er zelf nog eens voor een autocontrole toe te passen in alle schakels van de keten, van de productie tot de verwerking. Op niveau van de melkveehouder vormt het IKM-lastenboek de belangrijkste leidraad: het bevat niet alleen de wettelijke eisen, maar evengoed een groot deel aan borgingspunten die verder gaan dan wat strikt door de wet wordt gevraagd. Zo wordt een antwoord geboden op de vragen van de consument en de retail.

Image
Voederhek

 

Bijna alle Belgische melkveebedrijven zijn IKM-gecertificeerd

Momenteel zijn 99,8% van de Belgische melkveebedrijven IKM-gecertificeerd. Het belang van de IKM-certificatie was al van bij de aanvang in 2000 duidelijk. Renaat Debergh, gedelegeerd bestuurder van BCZ benadrukt: “Klanten worden steeds veeleisender, ze verwachten dat producenten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”. De sector speelde hier bijvoorbeeld op in door in de laatste nieuwe versie van het lastenboek een uitgebreide module over hygiëne op het landbouwerf en de verplichting tot het registreren van het antibioticagebruik bij melkvee op te nemen. Renaat Debergh stelt het zelfs scherp: “Zonder IKM-certificaat is de afzet van de melk tegenwoordig niet meer te verzekeren.”.
 

Ook duurzaamheidsinspanningen worden opgevolgd

Naast de intrinsieke kwaliteit van de melk, wat de oorspronkelijke focus was van IKM, wordt er de laatste jaren ook heel wat aandacht gegeven aan de productieomstandigheden en duurzaamheidsaspecten. In 2014 namen de melkveehouders gemiddeld 9 vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven, waar in 2019 dit aantal bijna verdubbeld is. Zo zetten veel melkveehouders in op dierenwelzijn (vb. koeborstels, meer stalruimte, …), het produceren van eigen groene energie en strijden tegen voedselverspilling door nevenstromen uit de voedingsindustrie te vervoederen. “Melkveehouders werken hard aan duurzaamheid, op ecologisch én sociaal vlak. De inventarisatie via de IKM-duurzaamheidsmonitor maakt de geleverde inspanningen zichtbaar.”, zegt Roel Vaes consulent melkveehouderij bij de Boerenbond.
 

Context -- IKM wordt interprofessioneel beheerd sinds 2000

20 jaar geleden startte IKM vanuit een nationaal interprofessioneel overlegplatform, samengesteld uit vertegenwoordigers van de landbouworganisaties van het AGROFront en van de zuivelindustrie (BCZ). IKM was het eerste gecertificeerd kwaliteitssysteem in België binnen de primaire productie. De zuivelsector stelt zelf de richtsnoeren van het IKM-systeem op en beslist over de inhoud van het IKM-lastenboek. De brancheorganisatie MilkBE vzw werd opgericht in 2019 en werd o.a. de beheerder van het IKM-lastenboek. IKM-Vlaanderen en Comité du Lait vervullen de rol van certificeringsinstelling in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië.

 

Deutsche Version

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons