Meer focus op netheid en antibioticagebruik

IKM legt meer focus op netheid van melkveebedrijven en optimaal antibioticagebruik

 

Het IKM-lastenboek krijgt een nieuwe versie op 1 maart 2024. In versie 11.1 wordt de evaluatie van de hygiënescore aangepast en wordt er verder ingezet op een optimaal antibioticagebruik bij melkvee. Wijzigingen worden steeds besproken en goedgekeurd binnen de werkgroep IKM van MilkBE. De regelmatige actualisering van het lastenboek maakt dat het kwaliteitshandboek relevant blijft voor zowel melkveehouder, melkverwerker én afnemer van de zuivelproducten.

 

De zuivelsector heeft er voor gekozen om sinds 2000 vragen van afnemers m.b.t. de kwaliteit van de melkproductie, gebaseerd op de wensen van de consument, te bundelen in het privaat lastenboek IKM, oftewel Integrale Kwaliteitszorg Melk. Op regelmatige basis wordt een nieuwe versie van het lastenboek gelanceerd om ervoor te zorgen dat de vooruitgangsdynamiek waarvoor de zuivelketen gekend is, blijvend kan worden overgedragen naar alle ingeschreven melkveehouders. Ook veranderingen in het wettelijk kader worden gereflecteerd in nieuwe versies van het lastenboek.
 

Consequentere evaluatie van de hygiëne op het melkveebedrijf

Sinds 2020 omvat het IKM-lastenboek een hygiënescore. Dit laat een objectievere beoordeling van de hygiëne op het melkveebedrijf toe en omvat criteria aangaande de netheid van de koeien, het melklokaal, de stal,… Na enkele jaren bleek dat een verfijning  van de evaluatiesystematiek aan de orde was, gezien het belang van een goede hygiëne op het bedrijf als een proper voorkomen voor het imago van de ganse zuivelsector. Bedoeling is om bedrijven die niet in orde zijn met hun hygiëne en netheid beter in beeld te krijgen en hen aan te zetten tot verbetering. Er werd daarom beslist bij een slechte beoordeling van de algemene hygiëne van de bedrijfsomgeving geen certificaat meer toe te kennen en sneller een 18-maanden certificaat uit te schrijven.

Een derde partij kon reeds een onaangekondigde audit met focus op de visuele punten aanvragen naar aanleiding van een klacht i.v.m. de hygiënestatus van het bedrijf. Dergelijke audit zal nu worden uitgevoerd door de auditor én zijn coördinator. Bovendien mag de koper van de melk de audit meevolgen als waarnemer.
 

Bespreking van het antibioticarapport met de dierenarts

Geneesmiddelengebruik en antibioticaresistentie blijft een belangrijk aandachtspunt voor MilkBE gezien het maatschappelijk belang ervan en gezien het beleid het als  belangrijke prioriteit heeft aangeduid. In het kader van het Convenant met de overheid omtrent de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij heeft MilkBE engagementen opgenomen. Zo worden melkveehouders al gevraagd zich in te schrijven bij AB-Register (Vlaanderen) of Bigame (Wallonië) en gaan de IKM-auditoren na of alle op het bedrijf aanwezige antibiotica werden geregistreerd in deze databanken. Bovendien ontvangt elke melkveehouder jaarlijks een individueel benchmark rapport over het antibioticagebruik op zijn bedrijf en de sectorsituatie.

Vanaf 1 maart 2024 vraagt het IKM-lastenboek ook aan melkveehouders met een gele of rode beoordeling voor de categorie melkvee, om het benchmark rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Zo wordt de melkveehouder nog meer aangezet om samen met zijn dierenarts na te denken over de beste gezondheidsaanpak en een weldoordachte antibiotica-inzet voor zijn dieren.
 

En enige administratieve vereenvoudiging

Ten laatste is er een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd gezien professionele gebruikers van biociden van het gesloten circuit zich nog maar één keer online moeten aanmelden bij de overheid i.p.v. jaarlijks. Bovendien heeft de werkgroep IKM zich ertoe geëngageerd om op korte termijn op zoek te gaan naar bijkomende mogelijkheden voor vereenvoudiging zoals het verminderen van de administratie en bewijslast tijdens een audit.

 

// Achtergrond: Wat is IKM?

IKM is een interprofessioneel kwaliteitssysteem dat de engagementen van de melkveehouders naar de maatschappij vertaalt mits een lastenboek van goede praktijken. Het lastenboek is opgedeeld in acht modules: dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, hygiëne, milieu, meldingsplicht en de duurzaamheidsmonitor. MilkBE beoogt zo de knowhow van de leden te valoriseren. Mits IKM-certificatie wordt iedere melkveehouder de mogelijkheid geboden zich individueel in te schrijven in een vooruitgangsdynamiek die onmisbaar is voor een duurzame zuivelketen. MilkBE beheert het IKM-lastenboek, terwijl MCC-Vlaanderen en Comité du Lait de rol vervullen van certificeringsinstelling in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons