Over MilkBE

Over MilkBE

De vzw MilkBE is de brancheorganisatie voor de Belgische zuivelsector die door de overheid erkend is. In MilkBE zijn zowel de producenten van melk als de kopers en verwerkers van melk vertegenwoordigd. Naast het beheer van het IKM-lastenboek, Monimilk en het fonds Botulisme, is MilkBE nog actief op drie domeinen:

 1. Duurzaamheid
 2. Kwaliteit
 3. Ketenrelaties

Actiedomeinen

1. Duurzaamheid

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE als brancheorganisatie. Het duurzaamheidsprogramma werd al sinds 2014 uitgerold over de hele zuivelketen, van melkveehouder tot transporteur en melkverwerker. De Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. Zo worden deze niet enkel in kaart gebracht, maar kan via benchmarking en sensibilisering ingezet worden op een verdere verduurzaming. Daarnaast toont de sector op deze manier, met feiten en cijfers, dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en haar steentje bijdraagt aan oplossingen voor de problematiek m.b.t. klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteit.

duurzaamheid
rek monsternamepotjes

2. Kwaliteit

MilkBE vindt een borging van de kwaliteit doorheen de volledige keten belangrijk. Zo werd er al in 2000 voor gekozen om vragen van afnemers over bijvoorbeeld hygiëne en dierenwelzijn in de melkveehouderij te bundelen in het privaat lastenboek IKM
De kwaliteit van de geleverde melk wordt zeer frequent bepaald. Daarnaast is er de sectorbrede monitoring Monimilk die nagaat of er zeker geen contaminanten in de melk zitten zoals residuen van pesticiden of ontsmettingsmiddelen.

Daarnaast zetten we in op verantwoord antibioticagebruik in de melkveehouderij en zien we er streng op toe dat er geen residuen van diergeneesmiddelen in melk zitten.

3. Ketenrelaties

Om goed samen te kunnen werken in de keten, zijn duidelijke afspraken tussen enerzijds de producenten van melk en anderzijds de zuivelindustrie onontbeerlijk. MilkBE biedt dan ook een platform om over al dan niet contractuele afspraken te overleggen en werkte een gedragscode uit met duidelijke minimale afspraken die best tussen beide partijen worden gemaakt.

RMO

Leden

Na een lange informele samenwerking tussen verschillende landbouworganisaties en de federatie van de zuivelindustrie, besloten BCZ-CBL en het AGROFront dat een meer gestructureerde samenwerking opportuun is voor de zuivelsector. Zo vormden ze in 2019 samen de vzw MilkBE. De oprichtende organisaties van MilkBE zijn ABS, Boerenbond, FWA en BCZ-CBL.

Onze leden

  Partners

  Al onze partners hebben een belangrijke betrokkenheid met de Belgische melk- en/of zuivelproductie en willen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van MilkBE. Met elke partner werd een individuele overeenkomst afgesloten met rechten en plichten. Sinds de oprichting heeft MilkBE drie partners: Comité du Lait, MCC-Vlaanderen en IKM-Vlaanderen.

  Onze partners

  Aangesloten kopers

  Alle kopers van melk die zijn aangesloten bij MilkBE vzw besluiten vrijwillig deel te nemen aan het monitoringsprogramma voor contaminanten ‘Monimilk’ en het steunprogramma in geval van Botulismebesmetting op een melkveebedrijf. Alle leden van BCZ-CBL vzw zijn aangesloten bij MilkBE. Maar ook niet BCZ-leden zich hiervoor opgeven. Voor meer info:

  Aangesloten kopers

  vaarzen

  Interne werking

  Binnen de vereniging wordt steeds een pariteit voorzien tussen de leden uit de groep van de producenten en leden uit de groep van de melkverwerkers. Er zijn 5 bestuurders benoemd op voordracht van BCZ en 5 op voordracht van de landbouworganisaties. Samen vormen zij het bestuursorgaan en bepalen zij de invulling en uitwerking van de doelstellingen van MilkBE. De algemene vergadering vergadert jaarlijks en houdt het toezicht op de algemene werking en de financiën van MilkBE.

  Om een optimale werking van MilkBE te kunnen faciliteren, werd er een uitgebreide structurele kapstok uitgewerkt. Telkens waar de interesses van de verschillende ketenpartijen en partners samenkomen, wordt een domein gedefinieerd waaraan een werkgroep/commissie wordt gekoppeld. 

  kaas

  Secretariaat

  Het secretariaat van MilkBE staat in voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning. Bij vragen over de werking of de activiteiten van de organisatie kan u hier steeds terecht. 

   

  Contacteer ons

  voederhek

  IDF Belgisch comité

  De International Dairy Federation (IDF) verdedigt de belangen van de verschillende partijen binnen de zuivelsector op wereldvlak. Hierbij staat het verder bevorderen van de huidige kennis over een breed scala aan onderwerpen enerzijds, en de creatie van constructieve dialoog en samenwerking met uiteenlopende internationale organisaties anderzijds, centraal.

  Via het Belgisch Comité is de Belgssiche zuivelsector lid van IDF en dat sinds de oprichting in 1903. Het Belgisch Comité van IDF (IDF BENC) zorgt voor de Belgische input en de opvolging van de belangrijkste thema's.

  Meer Info

  IDF logo
  Oprichting

  Oprichting van MilkBE

  MilkBE werd opgericht op 18 maart 2019 op het melkveebedrijf 't Stappeshof te Merchtem. De oprichting ging gepaard met een persevenement waar de voorzitters van de ledenorganisaties, de kersverse voorzitter van de brancheorganisatie en de eerste ondervoorzitter een toelichting gaven. Uiteraard was er ook ruimte voor vragen en interviews.

  Er werd er met volle overtuiging verklaard dat de oprichtende organisaties bereid zijn om samen de ambities van de Belgische zuivelsector uit te dragen en samen te zoeken naar antwoorden op sectorale vraagstukken. Vanuit MilkBE zal er waar mogelijk en gewenst met één stem gesproken worden en samengewerkt worden met partnerorganisaties en overheden. MilkBE zet in op een sterke zuivelketen, in het belang van al haar leden, maar ook in een bredere context waarin de sector haar maatschappelijke verantwoordelijkheden wil opnemen.

  Nog vragen?

  Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
  betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

  Contacteer ons