Registratie van antibioticagebruik

Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

De landbouwsector spant zich in om samen met heel wat partners tot een verminderd antibioticagebruik te komen in de veehouderij. Ook de zuivelsector nam in 2018 het engagement om via het IKM-lastenboek de registratie van antibioticagebruik bij melkvee op te leggen. Zo konden in 2020 de eerste benchmarkrapporten voor melkveehouders worden opgemaakt. Het is belangrijk dat melkveehouders deze rapporten bespreken met hun dierenarts om inzichten te verwerven in het voor hun bedrijf geregistreerde antibioticagebruik.
 

Samen naar een verminderd en verantwoord antibioticagebruik

De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticaresistentie is het laatste decennium sterk toegenomen. De strijd tegen deze toenemende resistentie is zowel op Europees als op nationaal vlak een topprioriteit voor het beleid. De overheden willen alle stakeholders hierbij betrekken gezien de gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom werd in 2016 een convenant ondertekend tussen de ministers van Volksgezondheid en Landbouw en de verschillende belanghebbende partijen (Landbouworganisaties, Veterinaire verenigingen, Geneesmiddelenindustrie, Vereniging van diervoederfabrikanten, Beheerders van lastenboeken en Diergezondheidsverenigingen). Bij de vernieuwing van het convenant in 2021 werden de oorspronkelijke doelstellingen verscherpt: het gebruik van antimicrobiële stoffen moet tegen 2024 verminderd zijn met 65% t.o.v. 2011. Dit komt overeen met een antibioticumgebruik rond de 50 mg/kg biomassa, wat momenteel het Europese gemiddelde is.
 

IKM stimuleert de registratie van antibioticagebruik

Ook IKM wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en onderschrijft het convenant . “De engagementen van MilkBE passen perfect in ons streven naar een verdere verduurzaming van de zuivelsector”, aldus Renaat Debergh, voorzitter van de MilkBE WG Duurzaamheid. ”De maatschappij  stelt strenge eisen en ook klanten en afnemers van de zuivelindustrie vragen naar de ondernomen acties om het antibioticagebruik bij melkvee te beperken.” Om praktisch gevolg te geven aan haar engagement heeft de zuivelsector in 2018 besloten de registratie van antibioticagebruik in de melkveehouderij te verplichten via het IKM-lastenboek. Melkveehouders moeten nu al geregistreerd zijn in de databank van AB-Register (Vlaanderen) of Bigame (Wallonië) om hun IKM- certificaat te kunnen verkrijgen/behouden. Om de positieve evolutie die reeds werd ingezet verder te zetten, zal voortaan tijdens de IKM-audits ook worden nagegaan of de informatie ingegeven door de dierenarts correct werd ingevoerd in AB-Register of Bigame. “Deze opvolging zal bijdragen tot een hogere kwaliteit van de jaarlijkse benchmark rapporten die elke melkveehouder krijgt toegestuurd.” benadrukt Alain Masure, voorzitter van de MilkBE Werkgroep IKM. Maar uiteraard heeft de melkveehouder hier ook zijn verantwoordelijkheid in. Het is aan hem om de voor zijn dieren ingevoerde registraties te verifiëren en eventuele fouten aan te kaarten bij zijn dierenarts.
 

Correcte registratie vormt de basis voor een betere dienstverlening

“Het doel van de antibioticaregistratie op koe- en bedrijfsniveau is niet om het gebruik van antibiotica te verbieden, maar om tot een meer beredeneerde inzet van antibiotica te komen.”, aldus Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE. Dankzij het benchmark rapport dat de melkveehouder jaarlijks zal ontvangen, kan hij zijn bedrijf situeren ten opzichte van collega’s. Het persoonlijke benchmark rapport maakt de vergelijking voor de verschillende leeftijdsgroepen van het aanwezige melkvee. Ook geeft het aan hoe vaak er kritische antibiotica, zijnde antibiotica van de laatste toevlucht (wanneer de geïsoleerde bacterie resistent is tegen de eerste en tweedelijnsantibiotica), worden ingezet. Het rapport biedt de mogelijkheid aan de melkveehouder om samen met zijn dierenarts na te denken over de beste gezondheidsaanpak en een weldoordachte antibiotica-inzet voor zijn dieren. Drie vragen kunnen hierin de leidraad zijn:

  1. Zijn de resultaten zoals verwacht, zijn er onvolkomenheden?
  2. Hoe verhoud ik me tot mijn collega’s?
  3. Welke lessen kunnen getrokken worden voor de preventieve aanpak op vlak van dierengezondheid op mijn bedrijf?
     

Het sectorrapport voor melkvee: zicht op algemene trends, stof voor sectoraal beleid

Door de gegevens verzameld op bedrijfsniveau te bundelen kan het antibioticumgebruik op sectorniveau in kaart worden gebracht. In opdracht van IKM zal AMCRA daarom jaarlijks een sectorrapport voor melkvee opmaken. Dit zal op termijn een uniek zicht geven op algemene trends in het antibioticumgebruik bij melkvee en dus een basis creëren voor adviesverlening en gericht sectoraal beleid. In 2020 werd een eerste rapport voorgesteld, met betrekking tot het jaar 2019. Gezien 2019 het opstartjaar was, ging de gegevensverzameling gepaard met verschillende groeipijnen zoals beperkte deelname en technische problemen. Alle ketenpartijen en partners zetten in 2021 ten volle in op een goede doorstart zodat de volgende gegevensanalyse betrouwbaardere conclusies kan voortbrengen.

 

Deutsche Version

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons