MilkBE breidt haar werking uit

MilkBE werkt schaderegeling uit voor zware gevallen botulisme en versterkt haar werking

De brancheorganisatie van de zuivelketen MilkBE heeft de bestaande schaderegeling voor botulisme, momenteel beperkt tot de vergoeding van de vernietigde melk, uitgebreid met een schaderegeling voor melkveehouders die worden geconfronteerd met een zware botulismebesmetting. In dergelijke gevallen zal voortaan ook een vergoeding voor gestorven dieren uitbetaald worden. Hiermee toont de sector zich solidair met bedrijven die in de toekomst zwaar getroffen worden door een uitbraak van botulisme. Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, aanwezig in kadaverresten van bv. vogels, die in het ruwvoer terecht komen. Elk bedrijf loopt een risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact.
 

MilkBE zet naast Botulisme ook in op de monitoring van contaminanten, IKM, de duurzaamheidsmonitoring en het lidmaatschap van de wereldzuivelorganisatie IDF.
 

Solidarisering van de schade voor botulisme

Bij een botulismebesmetting dient de melk vernietigd te worden. Er is een vergoeding voorzien die de waarde van de vernietigde melk dekt. Deze vergoeding werd in het verleden geregeld via het Sanitair Fonds Zuivel. Vanaf begin 2019 is deze, samen met de monitoring op contaminanten, overgenomen door de brancheorganisatie MilkBE. Hiertoe wordt vanaf begin 2019 een heffing van 0,0355 euro/1000 liter (excl. BTW) toegepast op de melkfactuur. Voor de melkveehouders was dit een nuloperatie omdat de bijdrage aan het Sanitair Fonds Zuivel evenredig werd verlaagd.

Tot op heden was er voor bedrijven die geconfronteerd werden met een botulisme-uitbraak, met mogelijks zware sterfte tot gevolg, geen mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor de verloren dieren. Voor de gestorven melkkoeien op een bedrijf zal in de toekomst, in geval van zware sterfte, echter ook een vergoeding worden voorzien vanuit MilkBE. Vanaf 1 september zal hiervoor bijkomend een heffing van 0,03 euro/1000 liter excl. BTW afgerekend worden op de melkfactuur. Hiermee toont de ganse sector zich solidair met extreem getroffen bedrijven. Het besluit binnen MilkBE kwam er op voorstel van de landbouworganisaties. Aangezien MilkBE ongeveer 99% van alle melkleveringen dekt is het solidariseren van zware schadegevallen haalbaar. Voor een gemiddeld Belgisch melkveebedrijf van 600.000 liter kost dit 18 euro per jaar excl. BTW. Het ingezamelde geld zal alleen voor het vergoeden van botulismegevallen gebruikt worden.
 

Enkel schadevergoeding melkkoeien bij extreme sterfte

De tussenkomst in een schadevergoeding voor gestorven melkkoeien in het kader van een botulisme-uitbraak is vanuit MilkBE enkel voorzien voor gevallen met extreme sterfte. Indien een bedrijf meer dan 30% sterfte heeft bij zijn melkkoeien, komt het in aanmerking voor een schadevergoeding voor de gestorven melkkoeien. Sterfte bij jongvee wordt niet vergoed. Een getroffen bedrijf kan hiertoe een dossier indienen bij MilkBE. Bij de berekening van de schade zal rekening worden gehouden met een franchise. Binnen deze regeling kan een getroffen melkveebedrijf maximaal een vergoeding van 115.000 euro krijgen voor zijn gestorven melkkoeien. Dit plafond is noodzakelijk om het budgettaire evenwicht te bewaken.

Melkveebedrijven die zich volledig willen indekken tegen schade door botulisme kunnen ondertussen ook terecht bij private verzekeraars. Met deze meersporenaanpak via MilkBE en private verzekeringssystemen hebben getroffen melkproducenten toegang tot een uitgebreidere schaderegeling bij een botulismebesmetting. De voorstellen van de verzekeraars zullen complementair zijn aan de schaderegeling via MilkBE.
 

Zuivelindustrie zet in op een sterke werking van MilkBE

De zuivelindustrie zal op haar beurt een extra bijdrage van 0.02 euro per 1.000 liter excl. BTW leveren ter versterking van het secretariaat van MilkBE. MilkBE blijft een heel lichte structuur maar zal hierdoor beroep kunnen doen op het equivalent van 1 full time medewerker. Het afhandelen van botulismedossiers , het voorbereiden en opvolging van dossiers mbt melkkwaliteit, IKM, duurzaamheid en ketenrelaties zijn de belangrijkste taken voor MilkBE. Met de extra financiering onderlijnt de zuivelindustrie haar geloof in de werking van een goed uitgebouwde brancheorganisatie.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons