Botulismefonds keerde €120.000 uit in 2019

MilkBE kende vorig jaar €116 716 toe aan melkveehouders getroffen door botulisme

Sinds de oprichting van MilkBE is het beheer van de schaderegeling bij botulisme één van haar taken. Tijdens haar eerste werkingsjaar kende MilkBE 116 716 euro toe aan melkveehouders getroffen door botulisme. Om de goede werking van het Botulismeprogramma ook in de toekomst te verzekeren, besliste het bestuursorgaan het protocol verder te verduidelijken. Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE en zelf melkveehouder stelt hierbij dat hij “blij is dat MilkBE het solidariteitsprogramma voor schade door botulisme heeft kunnen verderzetten en zelfs uitbreiden. Het eerste werkingsjaar 2019 heeft reeds aangetoond dat het Botulismefonds een belangrijke steun kan bieden bij een uitbraak, of deze nu klein of groot is.”


Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, aanwezig in kadaver(resten) van bv. vogels, die in het ruwvoeder of drinkwater terecht komen. Zelfs mits goed beheer loopt elk melkveebedrijf een risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact. Gezien de ernst moet het FAVV en de koper zo snel mogelijk verwittigd worden. Bij een besmetting is het verplicht de melk te vernietigen. Ook kunnen er melkkoeien sterven door de gevolgen van botulisme.
 

MilkBE solidariseert schade door botulisme

Sinds 2019 neemt MilkBE het beheer van het steunprogramma voor botulisme op zich. Het ingezamelde geld wordt in het Botulismefonds ondergebracht. Er is een vergoeding voorzien die de waarde van de vernietigde melk dekt. Voor de gestorven melkkoeien op een bedrijf wordt, in geval van zware sterfte, ook een tussenkomst voorzien. De heffing voor botulisme zit vervat in de totale bijdrage van melkveehouders aan MilkBE (nl. 6,6 eurocent/1000 liter). Voor een gemiddeld Belgisch melkveebedrijf van 600.000 liter kost het indekken tegen zware sterfte 18 euro per jaar.
 

€116 716 aan tussenkomst uitbetaald

In de loop van 2019 werd er voor vier botulisme-uitbraken een aanvraag voor tussenkomst ingediend. Al deze aanvragen werden onderzocht, goedgekeurd en omgezet in een uitbetaling. Voor twee gevallen werd er naast een vergoeding voor de vernietigde melk nog een extra tussenkomst toegekend gezien het hoge percentage gestorven melkkoeien. In het totaal werd er voor 116 716 euro aan vergoedingen uitbetaald.
 

Hoe botulisme vermijden?

Botulisme bij runderen is niet te behandelen. Preventie is dus essentieel. Melkveehouders moeten verhinderen dat kadavers in drinkwater, veevoeder, strooisel enz. terecht komen. Zo moeten drinkbakken schoon gehouden worden, kunnen jagers het maaiveld best vrijmaken, wordt er liefst faunavriendelijk gemaaid en moet ieder contact tussen runderen en pluimvee (-mest/-strooisel) vermeden worden.
 

Verduidelijking van het protocol

Na een jaar ervaring met het Botulismeprogramma bleek het nodig het protocol verder te verduidelijken. Zo worden de voorwaarden om recht te hebben op een tussenkomst explicieter gesteld, wordt er beter uitgelegd hoe de sterftedrempel bij extreme besmettingen wordt berekend en wordt er besproken hoe de vergoeding wordt bepaald indien de getroffen melkveehouder ook aan thuisverwerking en -verkoop doet. De vernieuwde versie van het Protocol trad in voege op 25 november 2019 en is online beschikbaar.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons