Steunprogramma Botulisme uitgebreid

MilkBE breidt steunprogramma voor botulisme verder uit

Sinds de oprichting van MilkBE is het beheer van de schaderegeling bij botulisme één van haar taken. Met deze regeling treedt de zuivelsector solidair op tegen een botulismebesmetting bij melkkoeien. Voor getroffen melkveehouders is dit een belangrijke steun in de rug. Om in de toekomst de uitbetaling van een tussenkomst bij een zware botulisme besmetting nog beter te verzekeren, besliste MilkBE de heffing te verhogen.
 

Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, aanwezig in kadaver(resten) die in het ruwvoeder of drinkwater terecht komen. Zelfs mits goed beheer loopt elk melkveebedrijf een risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact. Gezien de ernst van een (mogelijke) besmetting bepaalt de wet dat het FAVV en de koper zo snel mogelijk verwittigd moeten worden. Bij tijdige melding kan de koper de nodige maatregelen (vb. gescheiden behandeling van verdachte melk) nemen om eventuele terugroepacties te vermijden.
 

MilkBE solidariseert schade door botulisme

In 2019 nam MilkBE het beheer van het steunprogramma voor botulisme over van het Sanitair Fonds. De vergoeding ter dekking van de waarde van de vernietigde melk bleef dus behouden. De regeling van het Sanitair Fonds is ondertussen uitgebreid met een steunprogramma bij zware sterfte van melkkoeien. Het voor botulisme ingezamelde geld wordt in een apart fonds ondergebracht.
 

Uitbreiding van het steunprogramma

Na een jaar ervaring bleek het noodzakelijk de berekeningssystematiek bij te sturen en zo een hogere tussenkomst bij zware sterfte voor grote melkveebedrijven toe te laten. Deze bedrijven dragen in verhouding ook meer bij tot het fonds. Ook wordt de waarde van een melkkoe vastgelegd op een realistisch bedrag van 1.600 euro per melkkoe. De vernieuwde versie van het Protocol trad in voege op 10 maart 2020 en is online beschikbaar.
 

Starten van nul

Gezien het Fonds botulisme nieuw is, zijn er geen reserves waaruit er kan worden geput. MilkBE is ervan overtuigd dat de uitbetaling van de tussenkomst niet mag afhangen van het aantal uitbraken in een jaar. MilkBE streeft ernaar dat er bij een recht op tussenkomst altijd binnen een redelijke termijn kan worden uitbetaald. Daarom is een minimale reserve noodzakelijk. De bijdrage van de melkveehouders zal jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden in functie van de beschikbare reserve.
 

Verhoging van de bijdrage

Om bovenstaande beslissingen uit te kunnen voeren, wordt een verhoging van de bijdrage voor melkveehouders doorgevoerd vanaf 1 juli 2020. De bijdrage zal stijgen met 0,015 euro per 1.000 liter. Bijvoorbeeld, voor een gemiddeld Belgisch mekveebedrijf van 600.000 liter stijgt de bijdrage dan met 9 euro per jaar. Dit wordt vervat in de lijn 'MilkBE' op de melkgeldafrekening, die vanaf deze zomer dan 0,0805 euro per 1.000 liter (excl. BTW) zal bedragen.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons