De zuivelsector draagt bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelen

De zuivelsector blijft gedreven werken aan de verduurzaming van de sector. Dit engagement vertaalt zich in een bijdrage aan de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de zogenaamde SDG’s, Sustainable Development Goals). De zuivelsector voorziet nutriëntrijke voedingsmiddelen als onderdeel van een gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking. Daarnaast steunt de sector de economie, de werkgelegenheid en het levensonderhoud in het algemeen. De zuivelsector speelt ook een rol in het beheer van ecosystemen, dankzij de ondersteuning van de biodiversiteit, het opslaan van koolstof in de bodem, de bevordering van de circulaire economie en de verdere reductie van broeikasgasuitstoot in de veeteelt en productieprocessen.

Download factsheet 

 

Image
SDG NL
Image
SDG DEF NL


Geen armoede
Eerlijk werk en economische groei

Door actief te zijn in plattelandsgebieden, waar landbouw nog steeds een belangrijke rol speelt, draagt de zuivelsector zijn steentje bij om armoede tegen te
gaan. Er zijn in België 6.995 melkveebedrijven en 5.915 mensen werken in de zuivelindustrie. De zuivelsector draagt jaarlijks ongeveer 10 miljard euro
bij aan de positieve handelsbalans van Europa en is dus een belangrijke tak binnen de economie. Door de sterk groeiende wereldbevolking zal de vraag naar hoogwaardige eiwitten, zoals in zuivel, met 60% stijgen. Hierdoor zal de zuivelsector op termijn steeds meer bijdragen aan economische groei.

Image
SDG 1 8


Schoon water en sanitair

De zuivelsector zet sterk in op het duurzaam sluiten van kringlopen. Daarbij is efficiënt (her)gebruik van water een belangrijke pijler. Anderzijds zorgt het grazen van melkkoeien ervoor dat erosie wordt afgeremd en dat de waterkwaliteit verbetert.

Image
SDG 6


Betaalbare en duurzame energie

Veel melkveehouders voorzien in eigen energie door gebruik te maken van zonnepanelen op het dak van hun boerderij. Sommigen gaan zelfs nog een stap verder en wekken zelf elektriciteit op uit mestvergisting. Los daarvan verloopt het proces van het melken zeer efficiënt, waarbij de warmte van de melk gebruikt wordt om drinkwater op te warmen. De melkophaalwagens voldoen aan de strengste normen op het vlak van broeikasuitstoot en ook de meeste zuivelverwerkende bedrijven wekken zelf groene energie op.

Image
SDG 7


Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven op het land

Zuivelproducten leveren een belangrijke bijdrage aan een praktisch, gezond en duurzaam voedingspatroon. Zuivel is betaalbaar en heeft een relatief lage milieuimpact gezien de hoge nutriëntdensiteit. Met een daling van de koolstofvoetafdruk van melk in Vlaanderen – 26% sinds 2000 – en de verdere ambities voor de toekomst, benadrukt de zuivelsector zijn engagement om zijn impact op het milieu verder te minderen. Permanent grasland slaat bovendien evenveel koolstof op als bos. Ook het bijhorende behoud van biodiversiteit en de maatregelen die melkveehouders nemen om dit nog te versterken, dragen bij tot de duurzame doelstellingen van de VN.

Image
SDG 12 13 15


Geen honger
Goede gezondheid en welzijn

Zuivel is belangrijk in de strijd tegen honger. De zuivelsector levert veilige en nutriëntrijke voedingsmiddelen voor een betaalbare prijs. Zuivelproducten leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid nutriënten waaronder hoogwaardige eiwitten, calcium, kalium, jodium, zink en belangrijke vitamines (A, B2, B6, B12, D). Vooral voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen zijn deze voedingsstoffen zeer belangrijk.
Zuivel is de beste valorisatie van permanent grasland, dat onverteerbaar is voor de mens, en gebruikt restproducten uit de voedingsindustrie, waardoor
voedselverspilling wordt tegengegaan. De geproduceerde mest bevordert de groei van plantaardige gewassen voor menselijke consumptie.

Image
SDG 2 3

 

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons