MilkBE lanceert duurzaamheidscharter

Landbouworganisaties en zuivelindustrie engageren zich om samen verdere verduurzaming van de melkveehouderij te stimuleren

Leuven, 5 maart 2024 – MilkBE draagt duurzaamheid hoog in het vaandel, en is zich bewust van de uitdagingen die een verdere verduurzaming van de sector met zich meebrengen. Tegelijkertijd gelooft MilkBE in de veerkracht en dynamiek van de sector om deze uitdagingen samen aan te gaan. Uit de recente boerenprotesten blijkt dat landbouwers zich vaak miskend voelen ondanks de vele inspanningen die ze reeds leveren. Evenwel zijn ze bereid om verdere stappen richting verduurzaming te zetten mits de nodige erkenning, ondersteuning en toekomstgaranties. Vanuit deze visie lanceert MilkBE haar nieuw Duurzaamheidscharter. Met concrete engagementen van zowel landbouworganisaties als zuivelindustrie, zal MilkBE een verdere verduurzaming van de melkveehouderij stimuleren en wil het zo deel van de klimaatoplossing zijn. Via een gedragen en gediversifieerde aanpak, op maat van elke melkveehouder en zuivelonderneming, wordt de ganse sector in beweging gezet. Een rechtszeker kader en voldoende toekomstperspectief vanuit het beleid is echter essentieel om tot het gewenste resultaat te komen.

 

Deel van de klimaatoplossing

Met de lancering van een Duurzaamheidscharter wil MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector, de uitdagingen die voor ons liggen, verder samen aangaan.  Want de melkveehouderij verduurzamen, biedt de beste kansen voor de toekomst van de hele sector. Het sectorale duurzaamheidsprogramma “De Duurzaamheidsmonitor” zet hier reeds sinds 2014 op in door de vooruitgang op vlak van duurzaamheidsinspanningen binnen de sector in kaart te brengen.  

Echter wenst MilkBE met het nieuwe duurzaamheidscharter nog actiever in te zetten op het behalen van de klimaatdoelstellingen van Europa, doorvertaald naar specifieke doelstellingen in Vlaanderen en Wallonië voor onder meer landbouw. Daarnaast werd op Vlaams niveau in 2019  het Convenant Enterische Emissies afgesloten waarin de sector zich mee engageert om de nodige reducties te realiseren.

 

De ganse sector in beweging

Binnen de schoot van MilkBE hebben landbouworganisaties en zuivelindustrie samen het pad voor de verdere verduurzaming uitgestippeld in dit Charter. Enkel een brede aanpak met uiteenlopende initiatieven die de diversiteit van de sector in rekening brengen, op maat van elke melkveehouder en zuivelonderneming, zorgt ervoor dat de ganse sector in beweging wordt gezet. Via deze aanpak is MilkBE ervan overtuigd dat de impact vele malen groter is. Daarnaast gelooft MilkBE in innovatie en samenwerking, zowel binnen de brancheorganisatie als met andere actoren in de zuivelketen, om dit verhaal succesvol uit te rollen. MilkBE zal dan ook initiatief nemen voor verdere dialoog en samenwerkingen in de agrovoedingsketen om zo de zuivelsector verder te verduurzamen. “We zijn blij dat met dit charter vanuit de keten wordt ingezet op de ondersteuning van melkveehouders om hun uitstoot van broeikasgassen te reduceren en verder te verduurzamen op maat van elk bedrijf”, aldus Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

 

Landbouworganisaties en zuivelverwerkers engageren zich

Landbouworganisaties engageren zich niet alleen om onderzoek naar nieuwe innovatieve technieken ter reductie van methaan en andere broeikasgassen te stimuleren en op te volgen, ze zetten ook in op het inzichtelijk maken van economische voordelen van bedrijfsmanagementmaatregelen en op de communicatie en sensibilisatie bij hun melkveehouders.  De zuivelverwerkers, onder de vorm van BCZ en haar leden, gaan gezamenlijk het engagement aan om verdere initiatieven te nemen richting hun melkveehouders om hen te ondersteunen bij hun verdere verduurzaming. Dit kan o.a. via duurzaamheidsprogramma’s, het toekennen van duurzaamheidspremies, of het financieel ondersteunen van bepaalde maatregelen. Ook engageren de zuivelverwerkers zich tot een actieve verdere uitrol van individuele klimaatscans voor hun melkveehouders. “We zijn trots dat we in dit Charter de reeds geleverde inspanningen vanuit de zuivelindustrie formaliseren en samen met de landbouworganisaties de weg naar verdere verduurzaming kunnen uitstippelen”, stelt Lien Callewaert, Directeur van BCZ.

 

Rechtszekerheid is noodzakelijk!

Met de lancering van dit Duurzaamheidscharter zet MilkBE concrete stappen om vanuit de zuivelsector onder meer aan de doelstellingen rond broeikasgasuitstoot bij te dragen. Om tot structurele lange termijnoplossingen te komen, is het noodzakelijk dat melkveehouders,  naast voedermaatregelen, ook kunnen  werken op andere punten in hun bedrijfsvoering  (mestbeheer, bodembeheer, veebeheer, …). Klimaatscans geven inzicht in reductiemogelijkheden binnen de volledige bedrijfsvoering. Hierbij is het noodzakelijk dat inspanningen van individuele bedrijven ook kwantitatief erkend worden door de resultaten van de klimaatscans op te nemen in de Klimaatboekhouding. Tot slot is het essentieel dat individuele bedrijven, die voorlopen en aantonen reducties te hebben gerealiseerd, erkend, beloond en minstens vrijgesteld worden van eventuele toekomstige maatregelen. De nodige rechtszekerheid hierrond is dan ook onontbeerlijk. "We zijn ervan overtuigd dat de melkveehouders zich meer dan ooit bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen om de ganse sector te helpen om nog duurzamer te worden. Je hebt daarvoor ook een duurzaam rechtszeker kader nodig dat hen ook toelaat om gericht te investeren om hun impact op de omgeving nog verder te reduceren. Die grotere rechtszekerheid zal zich ongetwijfeld vertalen in snellere stappen om de vooropgestelde doelen daadwerkelijk te halen. Hoog tijd dus dat de betrokken beleidsmakers ook zelf de koe bij de horens vatten en (melkvee)veehouders de broodnodige stevige handvaten bieden.” besluit Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS.

 

Lees het volledige Duurzaamheidscharter

 

Image
duurzaamheidscharter
Image
duurzaamheidscharter

Voor meer informatie:

R. Vaes                                                                                  L. Callewaert

Boerenbond                                                                           BCZ-CBL

T 0497/46.00.71                                                                     T 0476/96.87.07

roel.vaes@boerenbond.be                                                     lien.callewaert@bcz-cbl.be

 

A. Ledur                                                                                H. Van den Haute

FWA                                                                                       ABS

T 0478/40.55.85                                                                     T 0496/49.68.95

andre.ledur@fwa.be                                                               hendrikvdhaute@gmail.com

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons