Gebruiksvoorwaarden

Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door MilkBE vzw, met zetel te 3012 Leuven aan de Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 en met ondernemingsnummer 0725.808.537.

Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan.

Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten.

MilkBE mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. MilkBE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de MilkBE-website. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van de MilkBE-website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. MilkBE behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan MilkBE de toegang tot de website monitoren.

MilkBE stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van MilkBE of derden, kan u door MilkBE of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of MilkBE te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.

U verbindt zich er o.m. toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van MilkBE, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

MilkBE tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. MilkBE kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.

Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

MilkBE kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van MilkBE in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat MilkBE verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. MilkBE is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan MilkBE niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring op deze website raadplagen. MilkBE is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan MilkBE:

  • het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. MilkBE is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u MilkBE voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbank van Leuven is bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met het secretariaat: MilkBE vzw, Kolonel Begaultlaan 1A bus 11, 3012 Leuven of office@milkbe.org of 016 30 07 70.
 

Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 3/03/2021.

 

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons